Voorwaarden Ronnie Peeters Allround Fit

 

  • Aansprakelijkheid

  • Ronnie Peeters en het bedrijf  Ronnie Peeters Allround Fit niet aansprakelijk zijn voor letsel wat veroorzaakt wordt door de trainingen die worden gegeven.

  • Tijdens trainingen en evenementen waar ik aan deelneem onder de naam van Ronnie Peeters Allround Fit ben ikzelf aansprakelijk voor eventueel letsel.

  • Ronnie Peeters Allround Fit is nooit aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel. 

 

  • Privacywet

  • De nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25-05-18 van kracht. Vanaf dat moment geldt deze privacywet voor de hele Europese Unie. De AVG biedt persoonsgegevens een betere bescherming.

  • Foto’s en geschreven teksten mogen gebruikt mogen worden door Ronnie Peeters Allround fit op social media en voor alle andere promotiedoeleinden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANMELDING

Lid: natuurlijk persoon (m/v/x), die dit lidmaatschap aangaat met Ronnie Peeters Allround Fit . Door alle gevraagde informatie in te vullen en op registreren te klikken gaat de persoon akkoord met inschrijving bij Ronnie Peeters Allround Fit en daarmee met deze algemene voorwaarden. 

 

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd. Door aanmelding bij Ronnie Peeters Allround Fit verplicht het lid zich tot betaling van de aangekochte rittenkaarten en/of webshop artikelen. Dit kan middels IDEAL. De hoogte van de rittenkaarten en webshopartikelen staat vermeld op de site, www.ronniepeeters.nl.

Het is alleen mogelijk om rittenkaart voor bepaalde tijd aan te kopen. Er zijn geen doorlopende abonnementen verkrijgbaar en er wordt niet gewerkt met doorlopende automatische incasso’s.

De factuur moet voldaan zijn vóór aanvangt van de éérste sportles. Achteraf betalen is niet mogelijk. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Ronnie Peeters Allround Fit is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door lid zelf.

 

WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES

Ronnie Peeters Allround Fit houdt zich het recht voor om de hoogte van de contributie en openingstijden te wijzigen. Dit zal altijd tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden, minimaal 1 maand vooraf. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en geeft het lid niet het recht op enige vermindering daarvan.

 

OMZETTING/OPZEGGING

Opzegging of omzetting van het lidmaatschap dient zelf te aan gegeven te worden door het lid, dit kan op zijn/haar persoonlijke pagina. De opzegtermijn betreft de duur van de aangekochte rittenkaart. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de coaches per geval beoordeeld. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij een van onze coaches. Telefonische en/of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.  Ronnie Peeters Allround Fit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de coaches of eigenaren een lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van al betaalde contributie.

 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van Ronnie Peeters Allround Fit is geheel voor eigen risico van het lid. Ronnie Peeters Allround Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt Ronnie Peeters Allround Fit geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Ronnie Peeters Allround Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren.  Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Ronnie Peeters Allround Fit, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

HUISREGELS

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Ronnie Peeters Allround Fit en hiernaar te handelen. Ronnie Peeters Allround Fit kan deze regels op elk moment aanvullen en/of veranderen.